Skip to content →

Server Status

MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
V1OnlineHTTP(s)100%100%100%99.572%
V2OnlineHTTP(s)100%99.929%99.835%95.338%
V3OnlineHTTP(s)100%100%99.309%99.727%
V4PausedHTTP(s)0%0%0%0%
V5OnlineHTTP(s)100%100%99.935%99.939%
V6OnlineHTTP(s)100%100%99.957%99.39%

Our V-Servers are located in the UK, Netherlands, Germany & USA