Skip to content →

Server Status

MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
V1OnlineHTTP(s)100%100%99.455%99.822%
V2OnlineHTTP(s)100%68.364%88.362%97.486%
V3OnlineHTTP(s)100%100%100%100%
V4PausedHTTP(s)0%0%0%0%
V5OnlineHTTP(s)100%100%100%100%
V6OnlineHTTP(s)100%100%98.513%99.068%

Our V-Servers are located in the UK, Netherlands, Germany & USA